NOWA PLAT­FORMA ZAKUPOWA

NOWA PLATFORMA ZAKUPOWA

 

Infor­mu­jemy, że od dnia 1 października 2022r. wszys­tkie postępowa­nia z zakresu ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz poza ustawą PZP prowadz­one będą przy uży­ciu plat­formy przetar­gowej Login­Trade,
na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.
 
Postępowania wszczęte przed tą daną będą kontynuowane na platformie BIP.

For­mu­larz rejes­tracji

Postępowa­nia z zas­tosowaniem ustawy

Postępowa­nia z wyłącze­niem ustawy

Instrukcje obsługi platformy

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-mailem: kontakt@logintrade.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-09-27 14:31:00 Kamil Błyszczak

Edycja

2022-09-27 14:30:26 Kamil Błyszczak

Edycja

2022-09-27 14:29:59 Kamil Błyszczak

Utworzenie

Liczba odwiedzin

159

Podmiot udostępniający informację

Centrum Pulmunologi i Torakochirurgii w Bystrej

Czas wytworzenia informacji

2022-09-27 14:29:59

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2022-09-27 14:29:59

Osoba wprowadzająca informację

Kamil Błyszczak